Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

#CCOOPVInforma

Procés d'habilitació excepcional en diverses categories professionals d'atenció a la situació de dependència

  Comissions Obreres informa sobre el procediment per a l'habilitació excepcional en les categories professionals següents: auxiliar d'ajuda a domicili; cuidador o cuidadora; gericultor o gericultora; i auxiliar ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit autonòmic.

  20/09/2023.
  Portada fullet Habilitació excepcional

  Portada fullet Habilitació excepcional

  El 14 de juliol es va publicar en el DOGV una resolució de la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal, per la qual es convocava el procediment d'obtenció de les habilitats per a professionals pertanyents a les esmentades categories dels centres i serveis del sistema del SAAD al País Valencià.

  Un procediment que acaba el 31 de març de 2024 i que respon al mandat legal de la mateixa Llei de Dependència i del Consell Territorial de Serveis Social i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), que fixa els criteris comuns d'acreditació per a garantir el dret de les persones en situació de dependència a rebre uns serveis de qualitat.

  És per això que s'estableix un procediment d'habilitació excepcional dirigit a professionals que no disposen de l'acreditació oficial de la qualificació corresponent a la seua categoria en l'àmbit de la nostra comunitat, perquè puguen obtindre-la en els termes previstos en l'Acord de 28 de juliol de 2022, del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. Una vegada habilitada s'estendrà una certificació acreditativa d'aqueixa qualificació.

  Sens dubte l'obertura d'aquest nou procés implica que professionals del sector tinguen en l'exercici de les seues funcions la qualificació professional, l’habilitació i les competències necessàries per a proporcionar una prestació del servei adequada, a més de garantir-los una major estabilitat laboral en el sector.

  Per tot això, "CCOO PV considera fonamental procedir a la difusió d'aquest nou termini per a presentar les sol·licituds d'habilitació excepcional i que arribe a aquelles persones treballadores del sector que puguen veure’s afectades" Ana Belén Montero, secretària de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV.

  Els requisits necessaris per a l'obtenció de l'habilitació inclouen: 

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària, la targeta familiar de ciutadania de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència i treball en vigor.

   b) No estar en possessió de l'acreditació oficial de la qualificació professional corresponent.

  c) Haver exercit, amb anterioritat a l'1 de gener de 2023, funcions en alguna de les categories professionals esmentades en entitats, institucions o empreses acreditades i, a data de 31 de desembre de 2022, tindre consolidada una experiència laboral acumulada d'almenys tres anys, amb un mínim de dos mil hores treballades en la categoria professional que corresponga, en els últims dèsset anys. 

  d) En el cas de no aconseguir l'experiència mínima establida, formació relacionada amb competències professionals amb un mínim de 300 hores.

  El procediment per a l'habilitació excepcional de professionals s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud per part de la persona interessada mitjançant formulari normalitzat, acompanyada de la documentació acreditativa.

  La sol·licitud i la documentació que l'acompanya podran presentar-se de manera electrònica. https://sede.gva.es/ o presencialment.

  El termini per a la presentació de les sol·licituds d'habilitació excepcional finalitza el 31 de març de 2024.

  Més informació a través del correu electrònic de la Secretaria de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV politicasocial@pv.ccoo.es