Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

Sindicatura de l’afiliació CS CCOO PV

L’XI Congrés de CCOO PV ha fixat l'increment, la consolidació i la millora de la participació de l'afiliació com una prioritat. La creació d'una Sindicatura de l'Afiliació del País Valencià respon a aquest objectiu de millora integral de l'atenció a les persones afiliades. Aquest càrrec és incompatible amb qualsevol altra responsabilitat executiva, el seu nomenament requereix la majoria absoluta del Consell Confederal de CCOO PV, que limita el seu mandat a cinc anys.

A la Sindicatura de l'Afiliació correspon tutelar els drets de les persones afiliades en relació amb la qualitat dels serveis sindicals i dels drets a informació, assessorament, serveis assistencials i protecció de les dades personals recollits en els Estatuts. A més, li compet dinamitzar l'extensió i la millora d'aquests serveis i la canalització de suggeriments, queixes i reclamacions.

La Sindicatura de l'Afiliació actua en resposta a un escrit de la persona afiliada interessada, remés per correu ordinari, electrònic o registre d'entrada, en el qual s'ha d’identificar nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon i correu electrònic.

La queixa ha d'indicar les gestions realitzades per a resoldre el problema a l'origen, i fer una concreta descripció dels fets i la petició que es realitza i aportar tota la documentació disponible per comprendre i resoldre el problema plantejat.

La Sindicatura de l'Afiliació disposa d'un termini de set dies per analitzar la seua competència. Si s’estima que no resulta competent per a la tramitació de la queixa o no es compleixen els requisits formals, es resol per escrit fonamentat el rebuig i indicant si escau la instància a la qual ha de dirigir-se.

Si s'estima la seua tramitació, pot recaptar tota aquella informació que estime necessària, tant de la persona reclamant com de les organitzacions, serveis i estructures afectades i sobre les actuacions dutes a terme fins a aqueix moment. Es fixa un termini màxim de 15 dies per a la seua posada a disposició.

La Sindicatura de l'Afiliació també pot generar resolucions sobre queixes presentades per l'afiliació, i realitzar recomanacions sobre la millora en la prestació de serveis per pràctiques inadequades. També intervé i actua per iniciativa pròpia quan es detecten errors o pràctiques deficients.

Anualment, s'ha d’emetre un informe al Consell Confederal de CCOO PV de l'activitat realitzada.