Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

El Consell Confederal de CCOO PV és el màxim òrgan de direcció de la confederació entre congressos i està integrat per la Secretaria General, la Comissió Executiva i una representació proporcional de les organitzacions de branca i de territori, per a decidir la política general de la confederació i controlar la seua aplicació.

La Comissió Executiva convoca el Consell Confederal tres vegades a l’any amb caràcter ordinari, i cada vegada que la majoria del Consell ho sol•licita amb caràcter extraordinari. En cada reunió, el secretari general presenta un Informe de la gestió trimestral de la Comissió Executiva, fa un repàs de la conjuntura socioeconòmica i laboral, la situació de la negociació col•lectiva, la concertació social, de cada una de les àrees del sindicat, així com qüestions més d’organització interna, l’estat d’afiliació i representativitat.

Aquest document rep les al•legacions dels membres i és sotmés a votació per a la seua aprovació. Podeu consultar els informes íntegres aprovats pel Consell Confederal de CCOO PV des de l’últim Congrés.