Comisiones Obreras del País Valenciano | 27 septiembre 2023.

Ingressos
Despeses

Balanç i compte de resultats 2021

S'han aprovat els comptes anuals de 2021 amb un resultat positiu de 115.662,98 euros. Aquest resultat ens permet posar fi a diversos anys consecutius de pèrdues en els quals hem hagut d'afrontar processos d'ajust interns.

Els ingressos propis es mantenen en nivells estables, on destaca l'augment dels ingressos per quotes de l'afiliació en més de 170.000 euros i per assessoria jurídica en quasi 200.000 euros.

Quant a les despeses, s'incrementen les de personal en més d'un milió d'euros per l'aplicació del Conveni col·lectiu i les indemnitzacions derivades dels processos d'ajust i les despeses per serveis exteriors que augmenten prop dels 400.000 euros.

La disminució en dotacions a les provisions en aquest exercici i l'augment en els excessos i les aplicacions de provisions compensen aquest increment de les despeses.

Comptes anuals de 2021