Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Comissions Obreres del País Valencià ofereix un itinerari formatiu bàsic a tots els delegats i les delegades, amb la intenció de facilitar-los eines perquè puguen exercir les seues funcions com a representants legals dels treballadors i de les treballadores en les millors condicions.

Què és la formació sindical?

És la formació que capacita per a l’exercici de responsabilitats i tasques sindicals, que ajuda les persones participants a crear estratègies d’intervenció sindical amb l’objectiu de millorar la defensa dels interessos dels treballadors i de les treballadores.

A qui va dirigida?

A delegades i delegats de personal, membres de comité d’empresa i juntes de personal; a les delegades i delegats sindicals; a delegades i delegats de prevenció.

Com pots accedir-hi?

Si has eixit elegit o elegida com a representant dels treballadors i de les treballadores en l’empresa i no has participat mai en cursos de formació sindical, has de posar-te en contacte amb la persona responsable de formació de la teua federació o comarca. Els continguts són:

SESSIÓ ZERO

Acollida per part de l’organització.
Què és la formació sindical?

PRIMER NIVELL

DIRIGIT A: totes les delegades i els delegats que no hagen realitzat formació sindical.

Introducció al dret sindical (20 hores)

Què és CCOO?
Funcions de la RLT.
Crèdit horari.
Com s'organitza el sindicat al qual pertanys.
Conceptes bàsics sobre negociació col·lectiva.

SEGON NIVELL

Dirigit a delegats i delegades que hagen “superat” el primer nivell. És a dir, que hagen demostrat interés i compromís, i per descomptat, hi estiguen afiliats/ades. L’avaluació i el diàleg entre les respectives organitzacions i l’ESRP determinarà les persones que es considera que han superat el primer nivell.

Habilitats socials en la negociació (20 hores)

La comunicació com a element bàsic de la societat. Els mitjans de comunicació.
Principis generals de la comunicació.
Tècniques d'expressió oral, escrita i xarxes socials.
Fases del procés negociador.
Actituds i tàctiques davant d’una negociació.
Recursos sindicals.

Introducció a la llibertat sindical: afiliació (15 hores)

Valors del sindicalisme de classe.
La llibertat sindical i el dret a vaga.
Importància d'estar afiliat i afiliada.
Problemes o dificultats que ens trobem per a afiliar als centres de treball.
Estratègies per a treballar l'afiliació.

Formació professional per a l’ocupació (5 hores)

Conceptes bàsics sobre la FP.
Nou model de FP per a l'ocupació.
Normativa d'aplicació.
El paper de la RLT en l'empresa.

La relació laboral: contractes i modificacions (15 hores)

La contractació. Ocupació i negociació col·lectiva.
El contracte de treball. Modalitats contractuals.
Possibles modificacions d’aquest.
Suspensió i extinció de la relació laboral. Indemnització dels contractes. Liquidació.
Drets d'informació en matèria de contractació.
ETT, subcontractació i treballadors/es econòmicament dependents.
Utilitat de la vida laboral.

Salari i nòmina (15 hores)

El salari i la nòmina. Conceptes bàsics.
Estructura de la nòmina. Contingut i significat: capçalera, meritacions, deduccions.
Bases de cotització.
La incapacitat temporal: origen, efectes i càlcul.
El salari en el conveni col·lectiu.

Polítiques de gènere (20 hores)

La situació sociolaboral de les dones en el mercat de treball.
Normativa actual.
Mesures en la negociació i plans d'igualtat.
Llenguatge no sexista.
Negociació col·lectiva. Una eina per combatre la desigualtat. Documentació econòmica de l’empresa. Composició dels comptes anuals de l'empresa: balanç de la situació, compte de resultats, memòria anual, informe de gestió i informe d'auditoria.

Intervenció sindical en salut laboral

Conéixer la LPRL i el RSP. Àmbit normatiu.
Drets, deures i garanties del delegat o delegada de prevenció. Funcionament del CSS.
L'organització de la prevenció en l'empresa: els serveis de prevenció.
Organismes i/o entitats d'utilitat en matèria preventiva.
Documentació preventiva: pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació preventiva, pla d'emergència o autoprotecció.

Riscos psicosocials

Factors i riscos psicosocials: estrés, càrrega mental, burnout, mobbing.
Diferents mètodes per a la seua avaluació. Avaluació de riscos psicosocials. Mètode ISTAS 21.
Actuació sindical davant dels riscos psicosocials. Protocol d'actuació.

Mútues

Principals característiques de les mútues.
Les mútues com a col·laboradores en la gestió de les contingències professionals.
Control i seguiment de les contingències comunes per part de les mútues.

Gestió preventiva de l'empresa: Bones pràctiques

Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
RD 171/2004 sobre coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals.
RD 404/2010, de 31 de març, sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals.
LOI 3/2007 Llei orgànica d'igualtat entre dones i homes.
Ordre TAS/2926/2002 sobre notificació d'accidents de treball i malalties professionals.
Establir criteris per al desenvolupament d'estratègies sindicals en salut laboral en la gestió de l'activitat preventiva del centre de treball.

Actuació sindical en drogodependències

Art. 47. ET. Suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
Directiva marc 891391/ce d'aplicació de mesures per a la promoció i millora de la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
Conveni núm. 155 OIT, recomanació d'abordar el tractament en les empreses de problemes derivats de l'alcoholisme i la drogoaddicció.

Actuació ambiental en l’empresa

Conceptes bàsics sobre medi ambient.
Instruments de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001) i normativa mediambiental (LPCIC i REACH).
Competències i drets de la RLT respecte al medi ambient.
Convenis col·lectius amb figura del delegat/ada de medi ambient i reglaments interns en l'empresa.
Organismes públics competents i fonts d'assessorament (CCOO) en temes mediambientals.

TERCER NIVELL

Amb aquesta fase es pretén desenvolupar experiències de formació sindical dirigides a reforçar el treball militant dels nostres delegats i delegades. Cal facilitar una formació específica que els possibilite la incorporació al treball quotidià de la nostra organització.