Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

L’estructura sectorial integra l’afiliació des del seu lloc de treball, atenent a la branca a la qual pertanyen. Ací tens els sectors que engloben cada federació i els enllaços als seus respectius llocs web:

 • Hàbitat

  Construccions, pedreres, graveres, fusta, ciment, formigó i derivats, teules i maons, guix, escaiola, calç, ceràmica i rajoles, suro, cimenteres, ferralla i abrasius, jardineria, vigilància i seguretat, tintoreries i bugaderies, pompes fúnebres, ajuda a domicili, aparcament d'Ora, empleats de finques urbanes, servei domèstic, neteja d’edificis i locals, desinfeccions, neteja pública, perruqueries i establiments d’estètica.

  Tel. 96 388 21 30 - 96 388 21 23 - habitat@pv.ccoo.es
  @ccoohabitat_pv - www.facebook.com/CCOOHabitat.PV

 • Educació

  Personal funcionari docent no universitari, educació privada concertada i no concertada, no reglada, autoescoles,educació especial, educació infantil, escoles majors, ensenyament universitari, MEC, Institut Cervantes.

  Tel. 963 882 155 - ensenyament@pv.ccoo.es
  @educacio_ccoopv - www.fb.com/FECCOOPV

 • Indústria

  Automoció, siderúrgia, naval, defensa, béns d’equip (ferroviari, mecànic, de consum, elèctrics, elevadors, metal·logràfiques), indústria electrònica, informàtica, telecomunicacions, muntatge (línies elèctriques, de telecomunicacions, estructures metàl·liques, vies fèrries), mineria (carbó, metàl·lica, no metàl·lica, moviment terra, perforació de túnels i obres), electricitat (hidràulica, tèrmica, nuclear, distribució). Tèxtil i confecció, indústria química, pelleteria, cotó, fabricació i reparació de calçat i cuir, procés llaner, fibres, guants, moqueta, fibres artificials, plaguicides, gasos, electricitat, colorants i pigmentació, perfumeria i cosmètica, àcids, venda de carburants, extracció de cru, petroli, perles d’imitació, col·locació de vidre, cautxú i derivats, oficina de farmàcia, fred industrial, torrons i massapans, empreses càrnies, conserves vegetals i de peix, olis i greixos, indústries làcties, farines, forns i pastisseries, elaboració de begudes, indústria del tabac, indústria agrícola, ramaderia, serveis forestals, extinció d’incendis forestals i granges.

  Tel. 963 882 145
  @industriaccoopv - www.facebook.com/IndustriaPV

 • Pensionistes

  Federació de persones pensionistes i jubilades.

  Tel. 963 882 110 - jubiladospv@pv.ccoo.es
  @pensioCCOOPV - www.fb.com/pensioCCOOPV

 • Sanitat i sectors sociosanitaris

  Assistència sanitària privada, sector de la dependència (residències i centres de dia per a gent gran, serveis d’ajuda a domicili, centres de dona 24 hores, centres d'acollida i teleassistència), assistència domiciliària (pública i privada), protèsics dentals, odontòlegs i estomatòlegs, despatxos de farmàcia, laboratoris d’anàlisis clíniques, sanitat pública central, sanitat pública autonòmica, sanitat pública local.

  Tel. 963 882 165 - sanitat@pv.ccoo.es
  @Sanitat_CCOOPV - www.fb.com/FSSCCOOPV

 • Serveis a la ciutadania

  Administració autonòmica, ONCE, Administració de l'Estat, Administració de justícia, Administració local, transport aeri, arts gràfiques, carreteres (viatgers, transport per carreteres), correus i telègrafs, espectacles, transport ferroviari, transport marítim, oci i esport (espectacles esportius i taurins), comunicació (televisions, ràdio, premsa, publicitat, fotògrafs), telecomunicacions (operadores, instal·lació de línies i xarxes, telemàrqueting), transport urbà.

  Tel. 963 882 150 - https://paisvalencia.fsc.ccoo.es/
  @fscccoopv - www.fb.com/fscccoopv

 • Serveis

  Financeres i lísing, companyies d’assegurances i mútues, entitats de mediació, oficines i despatxos, gestories i assessories, sindicats i partits polítics, associacions empresarials, entitats religioses, associacions, intermediació immobiliària, auditories i consultories, investigació de mercats, telemarketing, prevenció de riscos, notaries, registre de la propietat, empreses de treball temporal, bancs públics i privats, caixes d’estalvi, caixes rurals i cooperatives, ONG. Campaments, albergs, activitats turístiques, cafeteries i bars, càtering, casinos, bingos, balnearis, grans superfícies comercials, calçat i pell, drogueries i perfumeries, herbolaris, floristeries, armeries, botigues de joguines, comerç de mobles, basars, venda ambulant, comerç tèxtil, producció hortofructícola, òptiques i ortopèdies, comerç farmacèutic,

  Tel. 963 882 146 - serveis-pv@servicios.ccoo.es

 • @serveisccoopv - www.fb.com/serveisccoopv