Comisiones Obreras del País Valenciano | 20 julio 2024.

SUBVENCIONES CCOO PV

CCOO PV rep ajudes per a la representació institucional, l’atenció i la intervenció sindical

Gràcies a la pressió ciutadana, conéixer la destinació dels diners públics s’ha convertit en un dret regulat en lleis com la de transparència i, en el cas valencià, també amb la de participació i col·laboració institucional. Les aportacions que es realitzen a CCOO PV es tradueixen en assessorament sindical, de salut laboral o de negociació col·lectiva, entre uns altres, i els costos derivats de la concertació social.

El sindicat fa públiques les ajudes que se li van concedir des de l’any 2015 fins a l'actualitat. El llistat complet amb les quantitats, dates i finalitat es detalla en els documents annexos. En tots els casos hi ha l’obligació de justificar la destinació de l'import rebut, excepte la partida "Ajudar les organitzacions sindicals per representació", que concedeix la Conselleria d'Economia a tots els sindicats i que es distribueix segons els delegats i les delegades obtinguts en les eleccions sindicals.

La principal de les ajudes, per la seua quantia, és la de representació institucional i està destinada a l’assistència a òrgans, comissions, meses o fòrums de concertació social, així com els informes i estudis preparatoris. Per al seguiment i l’avaluació de les línees estratègiques, la difusió dels acords i pactes subscrits amb el Consell.

També per a l’organització de jornades, seminaris i conferències que tinguen com a objectiu el foment del desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana. Se subvencionen així mateix, la informació a treballadores i treballadors de normes i programes que els poden afectar.

Llistat complet subvencions 2023

Llistat complet subvencions 2022

Llistat complet subvencions 2021

LListat complet subvencions 2020

 Llistat complet subvencions de 2019

Llistat complet subvencions de 2018 

Llistat complet de subvencions de 2017

Memòria detallada de les actuacions 2017

Memòria detallada de les actuacions de 2016

Llistat complet de subvencions de 2016

[Llistat complet de subvencions de 2015]

[Memòria detallada de les actuacions de 2015]

 Memòria detallada de les actuacions 2018

Memòria detallada de les actuacions 2019

Memòria detallada de les actuacions 2020

Memòria detallada de les actuacions 2021

Memòria detallada de les actuacions 2022

Memòria detallada de les actuacions 2023