Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Drets i garanties

  • Publicar i distribuir informació sindical.

  • Convocar reunions, comunicades prèviament a l’empresa.

  • Rebre informació de la part empresarial sobre la seua evolució i previsió. Poden estar presents en les signatures de contractes o liquidacions i l'empresa està obligada a donar-los una còpia dels contractes que se signen, comunicar-los les pròrrogues i denúncies.

  • Emetre informes previs sobre les decisions que adopte l'empresa relatives a: A) Reestructuració de plantilles i cessaments totals, parcials, definitius o temporals. B) Reducció de jornada, trasllat total o parcial de la instal·lació. C) Plans de formació professional de l'empresa. D) Implantació o revisió de sistemes d'organització i de control de treball.

  • Crèdit horari. Hores retribuïdes que es dediquen a funcions de representació i d’acció sindical.

  • No poden patir discriminació en els seus drets de promoció econòmica i/o professional, ni en les seues relacions laborals. No poden ser objecte d'acomiadament ni de sanció per actuacions realitzades en l'exercici de la seua representació, fins i tot un any després de finalitzar aquesta funció.

  • En cas de trasllat, tenen prioritat de romandre en el seu lloc de treball, fins i tot de quedar-se en l'empresa en el cas de suspensió o d’extinció del contracte per causes tècniques, organitzatives i productives.