Comisiones Obreras del País Valenciano | 17 de enero de 2020

Defensa la teua postura

Publicat el Conveni d'oficines i despatxos

  En el Butlletí oficial de la província de València de 20/12/2019 han eixit publicades les taules salarials per a 2019, així com el nou text del Conveni col·lectiu que incorpora les actualitzacions legislatives corresponents i algunes millores acordades amb la patronal, com a pas previ a l'inici de la negociació del primer Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos d'àmbit autonòmic.

  08/01/2020.
  Coveni provinvial d'oficines i despatxos

  Coveni provinvial d'oficines i despatxos

  L'acord aconseguit consisteix en un increment per trams, de manera que els nivells I, II III i IV s'incrementen un 1,3 % (comprenen les categories amb major retribució).

  Els nivells V i VI s'incrementen un 2 % (comprén les categories en les quals s'engloba la major part del personal del sector).

  Els nivells VII i VIII s'incrementen un 2,3 % (comprén les categories amb retribucions més baixes).
  A més, el concepte plus conveni s'incrementa un 1,5 % per a totes les categories.

  Les empreses disposaran del termini de dos mesos des de la data de la publicació en el BOP de les noves taules per a abonar els endarreriments amb efecte des de 01/01/2019.

  En relació amb les actualitzacions en el text del Conveni, les més importants són:

  *.-En l'article 27, l'apartat f queda redactat en els termes següents:
  "Permís de paternitat: Es gaudiran de 8 setmanes de suspensió del contracte en els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment, de les quals les dues primeres haurà de gaudir-les de manera ininterrompuda immediatament després del part, d'acord amb el RDL 6/2019 sobre conciliació i corresponsabilitat." Cal indicar que l’any 2020, aquest permís passa a ser de 12 setmanes, de les quals les quatre primeres haurà de gaudir-les de manera ininterrompuda immediatament després del part.

  *.-*Art.32.A: "Els treballadors, previ avís i justificació, poden absentar-se del treball, amb dret a retribució i des del següent dia hàbil al fet causant, per algun dels motius i pel temps següent:...

  *.-*Art.32.A.6.a: "per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari, de parents fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies. En el cas que subsistisca l'hospitalització, un dia més”.

  *.-*Art.32.A.7:“Per naixement de fill/a 3 dies, per a les persones treballadores que no tinguen coberta la carència necessària per a acollir-se al permís de paternitat recollit en el RDL 6/2019 d'1 de març”.

  CAPÍTOL VII. Retribucions. Clàusula d'igualtat
  S'afegeix el text de l'article 28.2 de l'actual Estatut dels treballadors.

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.