Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 abril 2024.

Evolució de la desocupació al Vinalopó i el Baix Segura

  El nombre de demandants d'ocupació a les comarques de Vinalopó-Baix Segura durant el mes de gener va augmentar en 245 persones respecte al mes anterior, la xifra total d'aturades és de 66.734. La distribució de la desocupació registrada segons sexe suposa una disminució de 71 homes i un augment de 316 dones desocupades.

  05/02/2024.

  La Unió Intercomarcal de CCOO Vinalopó-Baix Segura elabora un informe sobre l'evolució de la desocupació en el territori, d'acord amb les dades facilitades pel SEPE i LABORA. En finalitzar el 31 de gener de 2024, la comparativa respecte al mes anterior recull les dades següents:

  Alt Vinalopó: 3.753 persones. Disminueix en 24 persones.

  Mitjà Vinalopó: 13.804 persones. Augmenta en 87 persones.

  Baix Vinalopó: 24.523 persones. Disminueix en 46 persones.

  Baix Segura: 24.654 persones. Augmenta en 228 persones.

  Per sectors:

  Agricultura: 2.943 persones. Disminueix en 17 persones.

  Indústria: 10.546 persones. Disminueix en 98 persones.

  Construcció: 5.666 persones. Disminueix en 106 persones.

  Serveis: 42.321 persones. Augmenta en 487 persones.

  Sense ocupació anterior: 5.258 persones. Disminueix en 21.

  Per edats:

  Menors de 25 anys: 3.856, augmenta en 34.

  Tram d'edat 25-44 anys: 24.764, augmenta en 228.

  Més 45 anys: 40.114, disminueix en 17.

  Per sexe:

  El total de dones és de 41.303, que representa el 61,89 % i augmenta respecte al mes anterior en 316.

  El total d'homes és de 25.431, que representa el 38,11 % i disminueix en 71.

  Les dades diferencials entre gener de 2024 i gener de 2023.

  La diferència inetranual entre tots dos períodes és de 4.087 persones menys desocupades. D'aquest total, 1.440 són homes i 2.647 són dones. L'atur pel gener de 2023 era de 70.821, dels quals 26.871 eren homes i 43.950 eren dones, la qual cosa representa el 37,94 % i 62,06 % respectivament.

  CONTRACTACIÓ

  El 60,29 % de la contractació realitzada va ser indefinida, davant d'un 39,71 % temporal. Aquestes dades constatades suposen que el percentatge d'indefinits ha augmentat de manera considerable.

  Del total de contractes realitzats al gener 14.146, dels quals 8.529 han sigut de caràcter indefinit i 5.617 temporals. – en l'espai web Dades sociolaborals 2024 es poden consultar les dades pel municipi i la comarca corresponent -.

  En total al gener s'han realitzat 2.291 contractes més que el mes anterior en el conjunt de les comarques Vinalopó-Baix Segura. Dels quals 2.176 indefinits i 115 temporals.

  Dades totals per comarques i comparativa són:

  Alt Vinalopó……………...1.131 contractes i s'han realitzat 248 més.

  Mitjà Vinalopó..........1.723 contractes i s'han realitzat 124 més.

  Baix Vinalopó…….……….4.489 contractes i s'han realitzat 190 menys.

  Baix Segur………........….6.803 contractes i s'han realitzat 1.094 més.

  Comparativa entre gener-2024 i gener-2023:

  Any 2024 pel gener es van realitzar 14.146 contractes al territori, dada que suposa una disminució de 151 contractes respecte al passat any, a causa del tipus de contractació i del pas de temporals a indefinits.

  Comparativa interanual per comarca:

  Alt Vinalopó any 2024……………..….210 més que l'any 2023.

  Mitjà Vinalopó any 2024………..….58 menys que l'any 2023.

  Baix Vinalopó any 2024…………...141 més que l'any 2023.

  Baix Segura any 2024…………….…..444 menys que l'any 2023.

  Des de l'entrada en vigor de la reforma laboral es van produint menys contractes, això està motivat per la disminució de la contractació temporal i l'augment de contractes de caràcter indefinit. Aquest canvi en l'estabilitat de la contractació provoca que es realitzen menys rotacions.

  La mitjana de contractes per persona a Espanya està en 1,23 de tots els contractes, de l'1,32 en la contractació temporal i de l'1,06 en la contractació indefinida. El total de contractes realitzats a Espanya pel gener han sigut 1.185.600, i que han afectat 965.924 persones. Del total de contractes 641.160 van ser per a homes i van afectar 519.358 persones i 544.440 contractes per a dones que van afectar 446.566 persones.

  El total dels contractes indefinits ha sigut de 506.622 i 678.978 temporals, el 42,73 % i 57,27 % respectivament.

  CCOO Vinalopó-Baix Segura va assumir fa anys la responsabilitat de realitzar aquest seguiment per poder analitzar millor les dades de desocupació i contractació, ja que "darrere de cada número hi ha una persona colpejada per la desigualtat i amb el dret a tindre un treball decent" Carmen Palomar, secretària general al territori.

  Contractació per sectors:

  Agricultura……...2.221 contractes representant un 15,70 %.

  Construcció…….1.258 contractes representant un 8,89 %.

  Indústria…..………2.151 contractes cosa que representa un 15,21 %.

  Serveis……….8.516 contractes, la qual cosa suposa un 60,20 %.

  El 56,49 % dels contractes realitzats correspon a homes i el 43,51 % a dones, per la qual cosa persisteix una diferència significativa entre tots dos sexes.

  Segons tipus de jornada:

  A jornada completa 6.563 el 46,39 %.

  A jornada parcial 7.583 el 53,61 %.

  Segons nacionalitat:

  Espanyola 9.830 contractes que representa el 69,49 %.Estrangera 4.316 contractes que representen el 30,51 %.

  Per trams d'edat i sexe:

  Menors de 25 anys: 1.494 homes (el 10,56 %), dones 1.223 (el 8,65 %).

  Entre 25-44 anys: 3.942 homes (el 27,87 %), dones 3.014 (el 21,31 %).

  Majors de 45 anys: 2.555 homes (el 18,06 %), dones 1.918 (el 13,56 %).

  Total homes 7.991 (el 56,49 %) i dones 6.155 (el 43,51 %).

   

  Resum dades globals any 2024

  Dades any 2023 acumulades

  Total contractes realitzats

  14.146 193.992

  Indefinida 

  8.529 60,29 % 117.528 60,58 %

  Temporal  

  5.617 39,71 % 76.464  39,42 %

  Homes

  7.991 56,49 % 110.117 56,76 %
  Dones   6.155 43,51 % 83.875 43,24 %
  Jornada completa 6.563 46,39 %  82.818 42,69 %
  Jornada parcial 7.583 53,61 % 111.174 57,31 %
  Nacionalitat espanyola 9.830 69,49 % 133.369 68,75 %
  Nacionalitat estrangera 4.316 30,51 % 60.623  31,25 %

   

  La contractació total realitzada l'any 2023 va ascendir a 193.992 contractes i de començament d'any 2024 ençà, és a dir el mes de gener, s'han formalitzat un total de 14.146 contractes.

  Percentualment es registra un augment en les contractacions indefinides i també de les jornades a temps parcial. Aquestes dades sent globals en el conjunt de la comarca, es poden analitzar per cadascuna de les comarques naturals i municipis en l'espai web Dades sociolaborals 2024.

  Malgrat l’augment de l'estabilitat contractual afavorit per l'última reforma laboral, el sindicat urgeix a continuar buscant solucions perquè la taxa temporalitat disminuïsca i que tinga una causalitat clara, tot i que aquesta dada millora substancialment sobre l'any anterior.

  Respecte al diferencial entre homes i dones registrat des de gener s'observa una lleu millora respecte al passat any. En aquests moments, el total de contractes realitzats a dones és del 43,51 %, mentre que la xifra total del passat any va ser de 43,24 %.