Comisiones Obreras del País Valenciano | 26 febrero 2024.

#MultiplicaElTeuVot

Permisos i obligacions de les persones treballadores en les eleccions del 23J

  CCOO PV informa dels permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores la jornada laboral de les quals coincidisca amb el període de votació de les eleccions generals del diumenge dia 23 de juliol.

  19/07/2023.
  Permisos laborals per a anar a votar segons el nombre d'hores coincidents

  Permisos laborals per a anar a votar segons el nombre d'hores coincidents

  Les persones treballadores l'horari de les quals no coincidisca amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho faça per un període inferior a dues hores: no tenen dret a permís retribuït.

  Les persones treballadores l'horari de les quals coincidisca en dues o més hores i menys de quatre: gaudiran d'un permís retribuït de dues hores.

  Les persones treballadores l'horari de les quals coincidisca en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores.

  Les persones treballadores l'horari de les quals coincidisca en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

  En tots els supòsits anteriors, quan per tractar-se de persones treballadores contractades a temps parcial realitzaren aquestes una jornada inferior a l'habitual en l'activitat, la durada del permís abans ressenyat es redueix en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual de les persones treballadores contractades a temps complet en la mateixa empresa.

  Correspon a l'empresa, sobre la base de l'organització del treball, la distribució del període en què les persones treballadores disposen del permís per a acudir a votar.

  Atenció. Cal tenir en compte que és l'empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors i a les seues treballadores. A més pot sol·licitar als seus empleats i empleades que justifiquen que han utilitzat el temps del permís a anar a votar. Per això, les persones treballadores han d'aportar el justificant corresponent (model oficial signat pel president/a de la mesa electoral).

  Cal preavisar i demanar justificant.

  La norma laboral imposa al treballador i a la treballadora l'obligació de preavisar a l'empresa i justificar la seua absència. L'exercici del sufragi actiu (o dret a votar) s'equipara al compliment d'un deure "inexcusable de caràcter públic i personal". 

  L'empresa no pot demanar als seus assalariats i assalariades que estenguen la seua jornada i treballen les hores que s'han absentat per anar a les urnes. Una vegada exercit el seu dret, la persona empleada ha de sol·licitar el corresponent justificant acreditatiu d'haver votat, que expedeix la mesa electoral.

  Presidència o vocalia: 5 hores de reducció horària. 

  Les persones treballadores per compte d'altra i les persones funcionàries nomenades presidentes o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seua jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

  Per ordre ministerial es regularan les dietes que, si escau, procedisquen per a les persones designades presidentes i vocals de les meses electorals.

  Les persones treballadores per compte d'altra i les persones funcionàries que acrediten la seua condició d'apoderada, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació.

  Si alguna de les persones compreses en qualsevol dels dos supòsits anteriors ha de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, haurà de canviar-li el torn perquè puga descansar la nit anterior al dia de la votació.