Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Ajudes a persones treballadores acollides a una reducció de jornada per la COVID-19

  CCOO PV informa sobre la modificació del termini de presentació de sol·licitus i de la flexibilització dels requisits per a demanar les ajudes a persones treballadores acollides a la reducció de jornada, a conseqüència de la COVID-19.

  19/05/2020.
  Ajudes conciliació

  Ajudes conciliació

  CCOO T’INFORMA

  Avui ha sortit publicat en el DOGV el DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19

  NOM del tràmit: ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

  Què es pot sol·licitar?

  Es tracta d'ajudes a persones treballadores per compte d’altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, segons el que s'estableix en l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l'impacte econòmic i social de la Covid-19.

  Aquesta ajuda té caràcter singular, derivat de la naturalesa excepcional, única i imprevisible de la situació d'emergència originada per la pandèmia de la COVID-19, i de la necessitat inajornable de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones treballadores amb rendes baixes els ingressos de les quals hagen disminuït.

  Quines són les persones beneficiàries?

  Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els REQUISITS següents:

  a) Estar donat d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

  b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i mantindre aquesta reducció durant almenys un mes.

  c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones treballadores en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, sense perjudici de les excepcionalitats previstes pel Decret 3/2020, de 10 d'abril.

  Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda individualitzada per als treballadors i treballadores que s'hagen vist obligades a reduir la seua jornada com a conseqüència del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, ascendirà a:

  600€ si la reducció de la jornada és entre el 81% i el 100%.450€ si la reducció de la jornada és entre el 61% i el 80%.300€ si la reducció de la jornada és entre el 50% i el 60%.

  L'import global màxim de les ajudes a concedir ascendeix a 3 milions d'euros.

  PAGAMENT: El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per les persones beneficiàries. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada.

  Termini de presentació de sol·licituds

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret de convocatòria en el DOGV.

  El termini de 15 dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds previst en l’article 6.3 del Decret 58/2020 tornarà a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest decret en el DOGV, sense perjudici que es consideren vàlidament dins de termini les sol·licituds presentades des de la publicació d’aquell.

  El termini de presentació de sol·licituds és fins al 9 de juny de 2020.

  On s'ha de presentar la sol·licitud?

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de la sol·licitud o de la documentació que ha d'acompanyar-la, justificativa de l'ajuda, o qualsevol altra relacionada amb la present convocatòria, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les administracions públiques el podrà modificar en qualsevol moment.

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  1. Preferentment, les sol·licituds s'han de presentar en model normalitzat, juntament amb la documentació específica, en el registre general dels serveis centrals de LABORA, així com en les corresponents direccions territorials , sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas de presentar la sol·licitud presencialment has de dirigir-te, preferentment, als registres de LABORA, sol·licitant cita prèvia en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00, a través dels següents telèfons:

  REGISTRE GENERAL dels SERVEIS CENTRALS de LABORA

  Avda. Navarro Reverter, 2 46004 València

  Telèfon: 96 386 90 48

  REGISTRE de la DIRECCIÓ TERRITORIAL d’OCUPACIÓ d’ALACANT

  C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 03003 Alacant

  Telèfon: 96 590 03 77 i 96 590 03 76

  REGISTRE de la DIRECCIÓ TERRITORIAL d’OCUPACIÓ de CASTELLÓ

  C/ Historiador Viciana, 8 12002 Castelló de la Plana

  Telèfon: 96 455 86 57

  2. També es pot presentar la sol·licitud mitjançant qualsevol altre registre oficial, ací tens un llistat amb els Registres de la Comunitat Valenciana: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros, a causa de la situació actual és convenient que contactes primerament telefònicament.

  3. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT

  Per a aquelles persones que desitgen presentar la sol·licitud de manera telemàtica s'ha habilitat en la pàgina web de LABORA l'accés a la seu electrònica de la Generalitat, a través de procediment habilitat a aquest efecte i denominat ECONCI 2020:

  http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/econci-2020-ayudas-extraordinarias-urgentes-a-personas-trabajadoras-que-se-hayan-acogido-a-la-reduccion-de-jornada-por-conciliacion

  En cas de presentar-se mitjançant tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio). Si no es disposa de signatura electrònica avançada, podrà acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d’ella, acreditant la representació, per a això s’emplenarà aquest imprès EMP0541E i s’adjuntarà al tràmit electrònic.

  TRÀMIT ELECTRÒNIC: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20973&version=amp

  Quina documentació s'ha de presentar?

  La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació requerida, estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de LABORA, a través de procediment habilitat a aquest efecte i denominat ECONCI 2020:

  Sol·licitud: HOR0073E

  Domiciliació bancària: HOR0003E

  Declaració responsable: HOR0075E

  Acreditació de representació (en cas de ser precís): EMP0541E

  Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

  La tramitació i la gestió de les ajudes correspon a LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Instrucció i resolució

  Una vegada examinades les sol·licituds, una Comissió Tècnica emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l’òrgan competent per a resoldre.

  La resolució de concessió aprovarà la relació definitiva de per- sones beneficiàries, determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què hagen de subjectar-se les persones beneficiàries. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i la relació de persones beneficiàries en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania). Totes les dades identificatives figuraran de manera anonimitzada. Les persones interessades podran comprovar a través de l’esmentada pàgina de LABORA les seues dades sense anonimitzar.

  Termini per a resoldre

  El termini per a resoldre serà de 6 mesos a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquestes bases reguladores. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Aquesta resolució es publicarà en el DOGV i la relació de persones beneficiàries en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania). Totes les dades identificatives figuraran de manera anonimitzada.

  Obligacions de les persones beneficiàries

  A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Haver mantingut la reducció de jornada origen de la subvenció en els termes de l'article 4.1 d'aquest Decret.

  b) Facilitar totes aquelles dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siguen requerits per LABORA.

  c) Si escau, procedir al reintegrament dels fons percebuts.

  d) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  e) Comunicar, si s’escau, la pèrdua dels requisits per al manteniment de la reducció de jornada.

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.