Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Mesures en matèria d'habitatge per a fer front a la crisi de la COVID-19

  La Secretaria de Política Social CCOO PV informa de les mesures per a pal·liar les conseqüències negatives d'aquesta crisi sanitària, social i econòmica, en concret, les destinades a pagaments i deutes hipotecaris i de lloguer. CCOO PV exigirà una continuïtat major en el temps d'aquestes mesures, ja que les famílies treballadores necessitaran tot el suport possible per a pal·liar les dificultats que travessen en aquests moments, com ara l’atur, els desnonaments o nous endeutaments.

  17/04/2020.
  Preguntes i respostes. Dubtes hipoteques.

  Preguntes i respostes. Dubtes hipoteques.

  La Secretaria de Política Social CCOO PV elabora un resum del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març; el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril en els quals s'adopten una sèrie de mesures per a pal·liar les conseqüències negatives d'aquesta crisi sanitària, social i econòmica, entre aquestes; en qüestió d'adaptació de jornada dels treballadors i de les treballadores, en serveis socials, violència de gènere, bo social, subministrament energètic o ajudes a autònoms i PIMES. De totes aquestes mesures, volem abordar aquelles que tracten sobre l'habitatge, i més concretament, les destinades a pagaments i deutes hipotecaris i de lloguer.

  Aquestes mesures comporten un alleujament per a moltes famílies, joves i col·lectius vulnerables dins de la classe treballadora, que sens dubte estan patint greument les conseqüències d'aquesta crisi, que a més de ser sanitària, s'ha transformat en una crisi social, especialment per als col·lectius més vulnerables i precaris. Des de CCOO PV exigirem una continuïtat major en el temps d'aquestes mesures, ja que les conseqüències d'aquesta crisi seran molt més a mig i llarg termini. Per això, cal tindre en compte que en els mesos pròxims les famílies treballadores necessitaran tot el suport possible per a pal·liar les dificultats que travessen en aquests moments, com ara l’atur, els desnonaments o nous endeutaments.

  AJUDES AL LLOGUER

  Les mesures dels reials decrets llei que hem esmentat, estableixen la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament de l'habitatge habitual, mesures que faciliten la moratòria del deute de lloguer per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica. També s'hi incorpora un nou Programa d'ajudes al lloguer, per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Finalment, també s'ha decidit la creació d'una línia d'avals de l'Estat específica a la qual podran tindre accés totes aquelles llars que puguen estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

  Respecte a la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual, s'estableix des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i fins que hagen transcorregut dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. Podrà aplicar-se una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i les condicions establits per al contracte en vigor.

  D'altra banda, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del RD llei, es podrà sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer en el cas que l'arrendatari siga un gran propietari, una empresa o una entitat pública d'habitatge. Si no hi ha acord, l'arrendatari podrà decidir entre aplicar una reducció del 50 % del lloguer o una moratòria en el pagament que s'aplicarà de manera automàtica.

  En el cas que la persona arrendatària siga una persona física, en el termini d'un mes des de l'1 d'abril, es podrà sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari del lloguer. L'arrendatari comunicarà les condicions de l'ajornament o del fraccionament del deute que s'accepta o les possibles alternatives que s’hi plantegen. Si no s'accepta cap acord, es podrà tindre accés al programa d'ajudes transitòries de finançament, que consisteixen en una línia d'avals amb total cobertura de l'Estat.

  En l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril s'estableix d'una banda, una ajuda per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries que serà de fins al 100 % del principal i dels interessos del préstec que s'haja subscrit amb el qual s'haja satisfet el pagament de la renda de l'habitatge habitual i d'altra banda estableix ajudes al lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda, aquesta ajuda serà de fins a 900 euros al mes i de fins al 100 % del lloguer i tindrà una durada de sis mesos.

  Finalment s'estableix un programa que té per objecte facilitar una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones objecte del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables, aquesta ajuda serà de fins a 600 euros al mes i fins al 100 % del lloguer i en casos justificats, podrà arribar fins als 900 euros al mes i fins al 100 % del lloguer. Addicionalment, s'estableixen fins a 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100 % d'aquests.

  MORATÒRIA HIPOTECÀRIA

  En el RD llei 11/2020 de 31 de març, entre moltes altres qüestions, s'especifiquen els criteris de vulnerabilitat econòmica, la possibilitat d'una moratòria del deute hipotecari per a l'habitatge habitual en cas d'estar inclòs sota aquests criteris, i també moratòries per als fiadors i avaladors.

  Un treballador o una treballadora pot declarar-se en situació de vulnerabilitat econòmica si ha perdut el seu treball, el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no supere en el mes anterior la sol·licitud de la moratòria –s'hi estableixen uns límits sobre la base de l’IPREM-, amb increments segons el nombre de fills, situació familiar especial, etc. A més la quota hipotecària més les despeses i els subministraments bàsics, ha de superar el 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar. La unitat familiar ha d'haver patit una alteració de les seues circumstàncies econòmiques en termes d'accés a l'habitatge.

  Amb el Reial decret llei 8/2020 de 31 de març s'ha aprofundit en les possibilitats per a adherir-se a aquesta moratòria i poder sol·licitar-la. En cas de ser concedida, la moratòria serà de 3 mesos de suspens del pagament hipotecari, i se suspén també la clàusula del venciment anticipat del deute hipotecari.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.