Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Prestacions per a les treballadores de la llar i subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal

  • CCOO PV informa que encara no s'ha desenvolupat el procediment per a la sol·licitud del subsidi. Estarem pendents i quan estiga el publicarem en aquest mateix mitjà.

Aquestes són algunes de les mesura reflectides en el RD llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la crisi del COVID-19. Aquest Reial decret preveu algunes mesures sol·licitades per CCOO, entre les quals es troben una prestació per a les treballadores de la llar i un subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal.

16/04/2020.
Subsidi extraordinari d'empleades de la llar.

Subsidi extraordinari d'empleades de la llar.

Les mesures adoptades aborden un ampli espectre de matèries que abasten qüestions relatives a violència de gènere, habitatge, lloguer, desnonaments, bo social, subministrament energètic, ajudes a autònoms i PIMES, i entre les quals hem de destacar la creació per primera vegada en la història, en els articles. 30, 31 i 32, d'un subsidi extraordinari per a la protecció d'un col·lectiu tan vulnerable i desprotegit com és el de les persones treballadores de la llar, reivindicació que hem reiterat des de CCOO de Construcció i Serveis de manera sistemàtica.

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A LES PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR

Per fi les persones treballadores de la llar que hagen perdut els seus treballs o que no hagen pogut prestar els seus serveis com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat com a conseqüència del coronavirus tindran accés a una prestació (subsidi extraordinari en la seua denominació legal) que per la seua configuració (70 % de la base de cotització) és equivalent a la prestació per atur de qualsevol altre treballador del règim general. Considerem des de CCOO de Construcció i Serveis, que aquesta mesura ha de significar el primer pas per al reconeixement progressiu d'aquesta mena de prestacions, no amb caràcter extraordinari sinó ordinari i de manera estructural.

Òbviament la mesura no satisfà ni de lluny la resta de necessitats del col·lectiu que continuem reivindicant, ni aporta cap solució per a l'ampli col·lectiu que roman sense donar d'alta en la Seguretat Social i en situació d'irregularitat, però evidencia un canvi d'enfocament i de sensibilitat que es demana de manera ferma i directa per CCOO de Construcció i Serveis durant anys.

El subsidi extraordinari requereix que la persona que el sol·licite estiguera d'alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que haja deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seua voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19, o bé haja vist extingit el seu contracte de treball per la causa d'acomiadament o pel desistiment de l'ocupador o ocupadora, també amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

Per a l'acreditació del fet causant és necessària una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte de les quals s'haja produït la disminució total o parcial de serveis. En el supòsit d'extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se a través de carta d'acomiadament, comunicació del desistiment de l'ocupadora o ocupador, o documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

La quantia del subsidi extraordinari per falta d'activitat serà el resultat d'aplicar a la base reguladora corresponent a l'activitat que s'haguera deixat d'exercir el percentatge del 70 %, sense que puga superar l'import del salari mínim interprofessional (950,00 €).

Aquest subsidi extraordinari per falta d'activitat es percebrà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret, que serà o bé la data certificada en la declaració responsable o la data de baixa en la Seguretat Social. És compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d'altre que s'estigueren desenvolupant en el moment de la seua meritació, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i de la resta d'activitats no siga superior al salari mínim interprofessional.

El subsidi extraordinari per falta d'activitat serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per a les persones treballadores per compte d'altre que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

SUBSIDI D’ATUR EXCEPCIONAL PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL

Igualment s'ha configurat en l'article 33, un subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal, del qual serà beneficiari aquella persona treballadora a la qual se li haguera extingit un contracte de durada determinada, almenys, de dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no tingueren la cotització necessària per a accedir a una altra prestació o subsidi si mancaren de rendes en els termes establits en l'article 275 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Es tracta d'un subsidi d’atur excepcional i incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració pública, i el seu import és del 80 per cent de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual vigent, en principi d'una durada d'un mes, llevat que posteriorment s'acorde ampliar la seua durada.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.