Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Oferta d'ocupació en l'àrea d'assessorament jurídic de CCOO PV a Alacant

  CCOO PV inicia un procés de selecció de personal per a cobrir el lloc de tècnic/a per a l'assessoria jurídica d'Alacant. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció en el procés, abans de l'1 de gener de 2020.

  20/12/2019.
  Oferta d'ocupació a l'àrea d'assessorament jurídic de CCOO PV a Alacant.

  Oferta d'ocupació a l'àrea d'assessorament jurídic de CCOO PV a Alacant.

  CCOO PV requerix cobrir, el lloc IV TÈCNIC/A per a l'Assessoria Jurídica Alacant.

  LLOC DE TREBALL

  Nombre de llocs: 1

  Grup Professional: IV - Tècnic/a Laboralista

  Contracte: Eventual

  Jornada: Jornada completa

  Horaris: Dilluns a divendres amb la flexibilitat exigida per el funcionament de la Assessoria Jurídica

  Duració: 4 mesos

  Lloc de treball: Assessoria Jurídica Alacant

  Retribució Nivell salarial 4

  FUNCIONS:

  A títol enunciatiu totes aquelles activitats que per analogia són equiparables a les següents:

  Criteris Generals:

  Per al Tècnic/a Laboralista, donada la seva habilitació professional limitada a la primera i segona instància d'intervenció processal en l'Ordre Jurisdiccional Social, i sempre mitjançant la representació, garanteixen la prestació d'assistència jurídica en aquesta àrea, consistent en l'assessorament, atenció i representació en judicis corresponents a l'ordre Social contribuint d'aquesta forma amb una part de la finalitat social del gabinet jurídic de la CS CCOO PV.

  Tasques:

  •Preparar i presentar expedients i documentació jurídica davant els organismes competents de l'ordre social.

  •Preparació, confecció i realització d'actes de conciliació en SMAC i reclamacions prèvies davant les administracions

  •Obertura de processos, expedients i paperetes de conciliació prèvia en l'ordre Social.

  •Assessorament legal a les estructures del sindicat, treballadors/as i seccions sindicals en tot l'àmbit de les relacions laborals i ordre jurisdiccional social.

  •Elaboració de les tramitacions pertinents davant la Inspecció de Treball.

  •Realització de tots els tràmits en instàncies de mediació, administratives i arbitrals de l'ordre social.

  •Elaboració de demandes i celebració dels Actes de Conciliació i judicis en l'ordre jurisdiccional social en primera i segona instància.

  •Analitzar fonts d'informació legals, professionals que emmarquin el treball jurídic en l'ordre Social.

  •Derivació, si és el cas, a altres serveis o professionals dels assumptes que ha estudiat i valorat.

  •Assistència legal en l'ordre social que implica la gestió d'expedients de manera completa o parcial.

  •Integrar-se en equips professionals per a abordar situacions o assumptes complexos.

  •Atenció directa a usuaris i usuàries en consulta que implica l'assessorament, atenció i aclariment de qüestions legals d'intervenció en l'Ordre Jurisdiccional Social.

  •Integrar-se en equips professionals per a abordar situacions o assumptes complexos.

  •Derivació, si és el cas, a altres serveis o professionals dels assumptes que ha estudiat i valorat.

  REQUISITS

  Titulació Oficial de Grau en Relacions Laborals o equivalent acadèmic Universitari, amb idèntica habilitació professional i col·legial per a l'exercici.

  d) Experiència: Imprescindible experiència mínima 3 anys en l'exercici professional.

  A VALORAR

  Domini d'un segon idioma, Valencià (coneixements bàsics d'atenció telefònica). Es valorarà formació complementària en relació al lloc de treball. Busquem una persona metòdica, organitzada i amb capacitat de treballar en grup. Entrevistes de selecció.Possibilitat de prova d'idoneïtat.

  PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

  Les persones interessades podran formalitzar la inscripció en el procés de selección, enviant el seu currículum, indicant DNI i correu electrònic, al correu electrònic: personalpv@pv.ccoo.es i referència Assessoria Jurídica Alacant, abans del 1/01/2020.