Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 de septiembre de 2020

Preguntes més freqüents sobre el COVID-19

  El sindicat atendrà via telemàtica els dubtes sobre els efectes que aquesta crisi de salut pública puga tindre en l'àmbit laboral. A continuació us facilitem algunes respostes a les preguntes més habituals. En la web trobareu documents específics, amb informació més exhaustiva sobre ERTO, salut laboral i mesures preventives, com fer gestions no presencials en el SEPE, entre d'altres. 

  23/03/2020.
  Preguntes freqüents sobre el COVID-19.

  Preguntes freqüents sobre el COVID-19.

  Quins són els símptomes del COVID-19

  Els principals són febra, tos i sensació de falta d’aire. Hi poden aparéixer d’altres com ara fatiga, diarrea o dolor abdominal.

  Què he de fer si apareixen símptomes?

  És necessari mantindre la calma i aïllar-se immediatament. Has d'evitar anar al centre d’atenció primària. Les persones que presenten simptomatologia Covid-19 seran ateses preferentment en els seus domicilis. Sanitat posa a la disposició de la ciutadania el telèfon 900 300 555 per a oferir atenció en cas de sospita de contagi de coronavirus. En la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública hi ha un formulari d’autotest http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_va.html

  Què passa si em contagie o m’aïllen de manera preventiva?

  Per a les persones treballadores en situació d'alta confirmades com a positius en les proves de detecció del coronavirus o subjectes a situació d'aïllament preventiu. Tens dret a la prestació per incapacitat temporal (IT) per accident de treball als exclusius efectes de la prestació econòmica de Seguretat Social. La quantia de la prestació a càrrec del Sistema de Seguretat Social: 75% de la base reguladora (base de cotització per contingències professionals del mes anterior al fet causant).

  La data del fet causant és aquella en la qual s'acorde l'aïllament o la malaltia del treballador/a, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedisca amb posterioritat a aquesta data. A més, es reconeix la retroactivitat per a aquells períodes d'aïllament o de contagi que s'hagen produït amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2020. El responsable d'emetre el comunicat de baixa/alta és el Servei Públic de Salut.

  Si et diuen que has de romandre en situació d’aïllament posa’t en contacte amb el teu centre de salut per gestionar la baixa. Ho pots fer telefònicament. http://www.san.gva.es/buscador_recursos. Cal comunicar la situació a l’empresa i enviar-li la baixa.

  En la meua empresa hi ha persones contagiades?

  En aqueix cas segueix el Protocol del Ministeri de Treball. 

   

  CONCILIACIÓ; QUÈ PASA SI TINC LES CRIATURES A CASA O UNA PERSONA DEPENDENT A CÀRREC?

  Regla general: cal acreditar la cura de les persones en circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

  Aquestes circumstàncies són:

  - Quan siga necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'una altra que, per raons d'edat, de malaltia o de discapacitat, necessite de cura personal i directa.

  - Quan hi haja decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el Covid-19 que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaren cura o atenció a la persona necessitada d'aquests.

  - També es considera que concorren circumstàncies excepcionals que requereixen la presència de la persona treballadora, l'absència en l'activitat de cura de qui fins al moment s'haguera encarregat de la cura o de l’assistència d'una altra respecte de la qual la persona treballadora tinguera deures de cura, per causes justificades relacionades amb el COVID-19, amb la seua prevenció o amb l'evitació de la seua transmissió.

  Per adaptació de les condicions de treball s'entén canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estiguera disponible en l'empresa o que poguera implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures.

  És un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en cas que siguen diverses les persones treballadores que hi accedeixen en la mateixa empresa.

  Empresa i persona treballadora han de fer el que siga possible per arribar a un acord. Els conflictes que pogueren generar-se per l'aplicació d’aquest article seran resolts per la jurisdicció social.

  Reducció especial de jornada. La reducció de jornada especial no requereix cap preavís, més enllà del que derive de la bona fe i no està limitada en el seu gaudiment per percentatge mínim ni màxim de la jornada, fins i tot pot arribar al cent per cent de reducció.
  En el supòsit establit en l'article 37.6 segon paràgraf la novetat és que no és necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exercisca activitat retribuïda.

  Si ja tenia reducció de jornada. Es pot renunciar temporalment a aquesta o té dret que es modifiquen els termes del seu gaudiment de manera que puga acomodar-se millor a les circumstàncies excepcionals concurrents, la sol·licitud ha d’acomodar-se a les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i a les necessitats d'organització de l'empresa, es presumeix que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte prova en contra.

  La reducció de jornada implica reducció proporcional del salari, i SENSE que estiga prevista una prestació social que substituïsca aquest salari.

  La reducció de jornada per aquesta circumstància no pot implicar cap canvi a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establits en l'art. 37.6 Estatut dels treballadors, relatiu a la reducció de jornada per guarda legal de menors de dotze anys o persones amb discapacitat.

  FACILITEM ELS FORMULARIS DE SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA I D'ADAPTACIÓ DE JORNADA

  En la meua empresa han comunicat que volen fer un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació)?

  Posa't en contacte amb els teus representants i, si no en teniu en l'empresa, fes-ho amb CCOO PV a través del 963 882 100 o del correu infocoronavirus@pv.ccoo.es. Has de saber que l'empresa ha de justificar la mesura de manera proporcional, amb transparència i claredat, els temps d'inactivitat exclusivament necessaris, amb data d'inici i de finalització clara.

  Ens podem trobar en situacions diferents, cal diferenciar entre un ERTO per força major i la resta d’ERTO i en tot cas, has de saber que el Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 ha establert causes i procediments urgents per als dos supòsits.

  La proporcionalitat exigible en tots els expedients de regulació d’ocupació comporta que sols es vegen afectades les persones treballadores la jornada de la qual siga imprescindible reduir o el contracte del qual siga ineludible suspendre.

   

  MESURES PER A TOTES LES PERSONES AFECTADES PER UN ERTO

  • Totes les persones afectades són beneficiàries de la prestació per atur, inclós les que no hi tingueren dret per no tindre el temps de cotització suficient.
  • A més, aquest temps de prestació, no computa.
  • Les empreses tenen bonificades les seues quotes a la Seguretat Social en cas de força major.
  • Les persones afectades per un ERTO no han de fer cap gestió. L’empresa ha de comunicar les dades dels treballadors i de les treballadores a Labora i Sepe, i allí gestionaran automàticament l'alta en el sistema i iniciaran els tràmits per al reconeixement de les prestacions.

   

  QUÈ HAS DE SABER SI LA TEUA EMPRESA APLICA UN ERO TEMPORAL DE FORÇA MAJOR?

  Es tracta d’un expedient de regulació d’ocupació que comporta la suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada de treball.

  L’existència de força major ha de ser constatada per l’Autoritat Laboral. En principi, la força major temporal, atesa la situació d’excepció actual, s’entén acreditada pel període temporal que dure l’estat d’alarma, segons les disposicions de l’autoritat governativa. Però seria possible acreditar la continuació de la causa de força.

  En tot cas, poseu-vos en contacte amb el sindicat si això ocorre i no ho teniu clar. En tots els casos, les empreses que sol·liciten l’autorització han de comprometre’s a mantindre l’ocupació durant els sis mesos següents a la reanudació de l’activitat. La causa tècnica, organitzativa, econòmica recomanem que siga també mentre estat d’alarma.

  Per a més informació davant les situacions relacionades amb els ERTO i altres prestacions de desocupació: MANUAL DE RESPOSTA SINDICAL DAVANT EL COVID-19 

  En la meua empresa han comunicat que volen fer un ERO definitiu?

  La mesura és totalment abusiva i no proporcional a aquesta crisi. Has de posar-ho en coneixement dels teus representants i de CCOO PV. No està gens justificat i es pot defensar si ho agafem a temps i amb tota la informació.

  M'han comunicat l'acomiadament per culpa del coronavirus?

  Posa't en contacte amb el sindicat per demanar assessorament. És necessari que tingues la carta d'acomiadament que t'han entregat. Recorda que no s’ha de signar la carta d’acomiadament, o en tot cas s’ha de signar posant “no conforme”.

  M’han dit que he de canviar el contracte de fix a fix discontinu pel coronavirus?

  La resposta ha de ser no, és de mutu acord i recomanem mesures temporals i no acceptar modificacions contractuals que signifiquen un abús.

  Tinc un contracte fix discontinu i m’havien de cridar en aquestes dates i no ho han fet?

  Posa’t en contacte amb CCOO PV i amb la vida laboral et podrem assessorar. És un abús i hem de defensar que no s’aprofite aquesta crisi per prendre mesures definitives i no temporals.

  M'obliguen a agafar vacances pel coronavirus i jo no les vull?

  No és legal la imposició de vacances unilateral per part de l'empresa.

   

  EN L'ÀMBIT DE LA SALUT LABORAL

  S'hauria d'utilitzar de manera gràfica i visualment visibles recomanacions sanitàries als centres de treball?

  Des de CCOO, entenem que seria important, necessari i preferible que es recorde a les persones treballadores les mesures de protecció individual sanitàries recomanades mitjançant cartelleria visible als centres de treball.

  Les persones treballadores han d'informar l'empresa si viatgen o han viatjat a zones de risc?

  Haurien d'informar l'empresa dins de l'anomenat principi de precaució.

  Les empreses poden manar a les persones treballadores que viatgen a zones de risc?

  La recomanació és no viatjar a les zones afectades llevat que siga estrictament necessari, al mateix temps que s'estableixen determinades precaucions havent de vetllar per la seua pròpia seguretat i salut, garantint unes condicions de treball segures.

  Les persones treballadores poden negar-se a viatjar a zones de risc?

  Com en tots els casos, no hem d'abocar-nos al fet que subsistisca una desobediència sancionable, però sí s'ha d'indicar per la persona treballadora el que indica la normativa de prevenció de riscos laborals (articles 4.4, 14 i 21 de l'LPRL).

  Ha d'aplicar-se l'existència que s'està davant un problema de seguretat eventual, avalat per la recomanació del Ministeri de Sanitat, no viatjar a les zones afectades per evitar així una possible propagació.

  D'això haurem de donar advertiment urgent a la Inspecció de guàrdia de l'àmbit de la Seguretat i Salut Laboral de la ITC.

  Pot el servei de prevenció comunicar a l'empresa aquelles persones treballadores afectades pel COVID-19?

  Estem davant un tractament de dades relacionades amb la salut, per això, llevat que s'obtinga el consentiment exprés de les persones afectades, els serveis de prevenció no han d'atorgar més informació que la prevista en l'article 22.4 de l'LPRL.

  És a dir, les seues conclusions, en relació amb l'aptitud per a l'acompliment del lloc de treball o amb la necessitat d'introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció.

  Pot l'empresa demanar un informe mèdic?

  No, i l'empresa no pot obligar una persona treballadora a presentar un comprovant mèdic per tenir coneixement de si té el coronavirus o qualsevol altra patologia.

  S'han de facilitar equips de protecció individual (EPI) addicionals?

  Amb caràcter general, les empreses han de proporcionar els EPI adequats per a l'acompliment de les seues funcions, quan siguen necessaris (17 de l'LPRL). Els EPI es regulen per la seua normativa específica i per la guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

  Avui dia, excepte mesures específiques destinades a professionals sanitaris, no s'han establert mesures addicionals de seguretat i salut per a altres sectors. En qualsevol cas, haurà d'ajustar-se a les indicacions i recomanacions del servei de prevenció.

  Ha d'informar l'empresa el conjunt de la plantilla sobre les mesures de protecció davant el coronavirus?

  CCOO recomana que les empreses donen indicacions al conjunt de la plantilla, des de l'article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), s'insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors perquè es puguen garantir unes condicions de treball segures.

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.