Comisiones Obreras del País Valenciano | 21 de noviembre de 2019

25N

Permisos dels treballadors i de les treballadores per a exercir el dret al vot en les eleccions del 10-N

  CCOO PV informa dels permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores la jornada laboral de les quals coincidisca amb el període de votació, el diumenge dia 10.

  30/10/2019.
  Permisos retribuïts

  Permisos retribuïts

  Amb motiu de la celebració d'eleccions generals el pròxim 10 de novembre, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat una ordre per la qual es regula el permís dels treballadores i de les treballadors a fi de poder exercir el dret al vot.

  Treballadors i treballadores l'horari de les quals no coincidisca amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho faça per un període inferior a dues hores: no tenen dret a permís retribuït.

  Treballadors i treballadores l'horari de les quals coincidisca en dues o més hores i menys de quatre: gaudiran d'un permís retribuït de dues hores.

  Treballadors i treballadores l'horari de les quals coincidisca en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores.

  Treballadors i treballadores l'horari de les quals coincidisca en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

  En tots els supòsits anteriors, quan per tractar-se de persones treballadores contractades a temps parcial realitzaren aquests una jornada inferior a l'habitual en l'activitat, la durada del permís abans ressenyat es redueix en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual de les persones treballadores contractades a temps complet en la mateixa empresa.

  Correspon a l'empresa, sobre la base de l'organització del treball, la distribució del període en què els treballadors i les treballadores disposen del permís per a acudir a votar.

  Atenció. Cal tenir en compte que és l'empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors i a les seues treballadores. A més pot sol·licitar als seus empleats i empleades que justifiquen que han emprat el temps del permís a anar a votar. Per això, els seus treballadors i treballadores han d'aportar-li el justificant corresponent (model oficial signat pel president de la mesa electoral).

  Demanar justificant

  La norma laboral imposa al treballador i a la treballadora l'obligació de preavisar a l'empresari o empresària i justificar la seua absència. L'exercici del sufragi actiu (o dret a votar) s'equipara al compliment d'un deure "inexcusable de caràcter públic i personal". L'empresa no pot demanar als seus assalariats i assalariades que estenguen la seua jornada i treballen les hores que s'han absentat per anar a les urnes. Una vegada exercitat el seu dret, l'empleat o l'empleada ha de sol·licitar el corresponent justificant acreditatiu d'haver votat, que expedeix la mesa electoral.

  LOREG

  Article vint-i-vuit

  1. Els treballadors per compte d'altre i els funcionaris nomenats presidents o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seua jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

  2. Per Ordre ministerial es regularan les dietes que, si escau, procedisquen per als presidents i vocals de les meses electorals.

  Article setanta-sis

  4. Els treballadors per compte d'altre i els funcionaris que acrediten la seua condició d'apoderats, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació.

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.