Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

CCOO Educació

Aconseguit un acord de plantilles enfortit amb 1.900 places estructurals

  L'acord s'implementarà en dos anys i dotarà a les plantilles de secundària i FP amb 1900 docents més. La FE CCOO PV aconsegueix, entre altres, augmentar molt sustancialment hores de reforços, desdoblaments, coordinacions, tutories, hores per als diferents programes i formació en empreses d'FP, i personal orientador per a TOTS ELS CENTRES.

  29/05/2023.
  Signatura de l'acord de plantilles per a ESO, Batxillerat i FP

  Signatura de l'acord de plantilles per a ESO, Batxillerat i FP

  El sindicat ha dut campanyes de pressió específiques els darrers anys que, junt amb l'acció negociadora, cristal·litzen en millores importants. La FECCOOPV ha signat un acord amb Conselleria d'Educació que contempla un important enfortiment de les plantilles de Secundària i FP.

  CCOO PV porta anys amb reivindicacions molt concretes que ara són arreplegades en aquest acord, com ara la campanya pel reconeixement de les tutories, dotar a tots els centres de personal orientador, enfortir els recursos d'especialistes d'inclusiva a tots els centres educatius, augmentar els desdoblaments tant en Batxiller com en PF, més hores per a les coordinacions i més hores per atendre les tasques de direcció dels centres.

  L'acord signat supossa un augment total de 1900 llocs estructurals per a les plantilles de Secundària i FP, que s'implementaran en dos cursos. Un 70% serà implementat durant el curs 2023-24 i la resta per al curs 24-25.

  El sindicat hem demanat seguretat pressupostària per poder dur endavant totes les mesures, la qual queda garantida segons el Consell.

  En definitiva, la FECCOOPV ens mostrem satisfetes per l'avanç que suposa aquest acord, el qual arreplega demandes del nostre sindicat portades a les mobilitzacions i a les negociacions, però no perdem de vista moltes qüestions importants que hauran de ser ateses pel proper govern autonòmic emanent de les eleccions, com ara l'increment del pressupost en educació fins al 7% del pressupost en educació, el problema amb la burocràcia i el tecnoestrés, la situació socio-emocional del professorat i alumnat, l'emerència climàtica o les infraestructures educatives entre d'altres.

   

  A continuació, resumim les millores que significarà la nova ordre de plantilles:

  QUANT A L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:

  1. En tots els nivells d’ESO, per tal de desenvolupar les tasques de la tutoria, a la persona tutora, se li assignaran 3 hores lectives per a aquesta funció, una d’elles d’atenció grupal de l’alumnat i les altres 2 d’atenció individualitzada. El curs 2023/2024 s’implantarà en els nivells de 1r i 2n d’ESO. El curs 2024/2025 s’aplicarà a tots els nivells d’ESO.

  2. En els dos nivells de batxillerat, per tal de desenvolupar les tasques de la tutoria, a la persona tutora, se li assignaran 2 hores lectives per a aquesta funció, una d’elles d’atenció grupal de l’alumnat i l’altra d’atenció individualitzada. El curs 2023/2024 s’implantarà en 2n de Batxillerat. El curs 2024/2025 s’aplicarà a tot el batxillerat.

  3. El professorat que impartisca àmbits en 1r i 2n d’ESO comptarà amb una hora per a la coordinació amb la resta de departaments. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  4. Els centres que organitzen per àmbits matèries de 1r i de 2n ESO, si a més volen impartir-los amb la modalitat de co-docència, podran incrementar les hores lectives que tenen assignades per a desenvolupar el currículum d’aquests cursos, en fins al 50 % de les hores lectives dels àmbits que impartisquen en co-docència. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  5. Per a organitzar els reforços i desdoblaments en els nivells d’ESO, els centres comptaran amb 5 hores lectives per grup, i a més s’amplia la possibilitat de dedicació d’aquestes a altres mesures. El curs 2023/2024 s’implantarà en els nivells de 1r i 2n d’ESO. El curs 2024/2025 s’aplicarà a tots els nivells d’ESO.

  6. Els centres que tinguen autoritzades unitats específiques en centres ordinaris (UECO), tindran una dotació mínima per atendre-les d’un lloc docent de Pedagogia Terapèutica, un lloc docent d’Audició i Llenguatge i un lloc de personal educador d’Educació Especial. És a dir, passa a regular-se amb la mateixa dotació a tots els tipus de UECO i igual que als centres de primària. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  7. Es prioritza la dotació de recursos a través del PAM als centres amb un % elevat d’alumnat amb especials dificultats per a aconseguir els objectius generals de l'ESO. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

   

  QUANT A L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA:

  Per a centres fins a 400 alumnes: 1 lloc d’orientació educativa. De 401 fins a 800 alumnes: 2 llocs d’orientació educativa. De 801 fins a 1200 alumnes: 3 llocs d’orientació educativa. Més de 1200 alumnes: 4 llocs d’orientació educativa. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  QUANT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:

  -S’adapta la definició de les plantilles a la normativa actual referida a la Formació Professional. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  -En els grups amb alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu es valorarà el perfil del mateix per a determinar la dotació horària de personal docent necessària o la incorporació d'altres perfils professionals d'atenció educativa, per a afavorir la inclusió en el cicle formatiu que corresponga. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  -Per al desenvolupament de la formació en empreses, el centre disposarà de 4 hores lectives setmanals per cicle, distribuïdes en 2 hores lectives setmanals addicionals per cada grup, tant de primer com de segon curs. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024, i a més s’inclou una transitòria que mantindrà la dotació actual per als grups que encara cursen el mòdul d’FCT.

  -Els grups en règim plurilingüe comptaran amb un reforç horari de 4 hores lectives setmanals. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  -S’incorporen 2 hores lectives si el centre té reconegut algun nivell en algun programa dels establits en la Xarxa Novigi. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  -S’incorporen 5 hores lectives per cadascun dels programes autoritzats als centres qualificats com Centres de Referència Nacional, Centres d’Excel·lència Nacional o Centres d’Excel·lència Autonòmica. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

   

  QUANT A LES HORES DE DEDICACIÓ A L’EQUIP DIRECTIU I COORDINACIONS:

  -Hores càrrecs directius: FINS A 8 UNITATS 38. DE 9 A 12 UNITATS 42. DE 13 A 16 UNITATS 46. DE 17 A 20 UNITATS 50. DE 21 A 24 UNITATS 54. 25 UNITATS o més 58.

  -Hores coordinacions: FINS A 8 UNITATS 18. DE 9 A 16 UNITATS 24. DE 17 A 24 UNITATS 30. 25 UNITATS o més 36.

  -Es regulen els Instituts Escola: Fins a 4 unitats ESO: 6 Hores càrrecs directius i 14 Hores coordinacions. Des de 5 a 8 unitats ESO: 9 Hores càrrecs directius i 16 Hores coordinacions. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  -Per als CIPFP, a més de les hores que li correspondrien al model d'IES amb major nombre d'unitats, és a dir 58 hores càrrecs directius, s’afegeixen: Als centres fins a 12 unitats: 10 hores lectives setmanals. Als centres entre 13 i 25 unitats: 14 hores lectives setmanals. Als centres amb més de 25 unitats: 18 hores lectives setmanals. Aquesta mesura s’implementarà en la seua totalitat el curs 2023/2024.

  Documentación asociada
  Documentación asociada