FE CCOO PV adverteix que sense inversió en formació del professorat no hi haurà educació plurilingüe eficaç

  Representants de FE CCOO PV i de CCOO PV han assistit a la sessió de participació convocada per la Comissió d’Educació de les Corts per tractar la Proposició de llei per la qual es regula el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. El sindicat veu positiva l’oferta d’un pla lingüístic únic per centre i proposa coordinació als consells escolars municipals.

  08/01/2018.
  Comissió d'Educació de les Corts.

  Comissió d'Educació de les Corts.

  “La valoració general és positiva, atés que les bases del model d'aquesta proposició de llei segueixen en gran part els principis pedagògics assumits pel nostre sindicat en la defensa dels drets lingüístics i educatius”, assenyala Ferran García, secretari de Cultura i Política Lingüística de CCOO PV. Les dues precisions més importants que fem a aquesta valoració són, d’una banda, recordar que el personal educatiu serà la peça clau per aconseguir que un nou model de l'educació en llengües, basat en criteris d'efectivitat i equitat pedagògica, es puga implantar al País Valencià i, per tant, una forta inversió en la seua formació és necessària per dur a terme la proposta pedagògica més enllà de les “bones intencions”. D’altra banda, s’ha de destacar que cal apostar per una percepció de la llengua pròpia com un element de riquesa cultural i d'integració social que ens identifica i serveix a totes les valencianes i els valencians sense distinció d'àmbits de treball o de procedència.

  Entre les propostes que el sindicat troba encertades, destaquem les següents:

  - L’elecció del model lingüístic del centre s’ha de basar en les necessitats del context socioeducatiu i demolingüístic i amb l’objectiu de garantir l’assoliment de les competències plurilingües i interculturals.

  - El model serà únic per a tot l’alumnat que cursa estudis en el mateix centre per tal d’evitar segregació per llengua.

  - L’avaluació del programa lingüístic s’haurà de fer obligatòriament en cada centre i per part de l’Administració educativa s’avaluarà globalment el model.

  - Es promou que els centres d’educació secundària obligatòria es coordinen amb els centres d’educació infantil i primària per garantir la continuïtat metodològica.

  Entre les propostes que trobem necessitades de millora:

  - La participació del Consell Escolar Municipal en la definició dels diversos models plurilingües i interculturals.

  - És necessari ajustar els dos calendaris, el que indica la capacitat de formació de l’Administració educativa i el que implica exigir competències lingüístiques al professorat. Si no es fa així, la qualitat de l’educació en llengua anglesa es veurà devaluada i la de les matèries impartides en aqueixa llengua també.

  - Es parla massa sovint d'adaptacions curriculars per tal d’atendre diverses situacions de necessitats d’atenció educativa. Entenem que és preferible, per assolir els diversos objectius lingüístics plantejats, que es definisquen i s’aporten reforços educatius.

  En resum, una Proposta de llei que si passa a ser normativa portarà avanços fonamentals en el model lingüístic vigent en el nostre model educatiu. Aquests avanços, però, solament seran efectius si som capaços d'invertir en la formació necessària del personal educatiu i en la conscienciació de la comunitat educativa i si s’assoleix l’adequació de l’exigència professional a les competències de les persones treballadores; en cas contrari, solament generarem, una vegada més, falsos debats sobre l'orientació política del poder legislatiu que ha promogut la norma i una nova devaluació del reconeixement de la tasca i professionalitat del professorat.

  Davant la impossibilitat de participar com a ponent, el sindicat ha lliurat a tots els grups parlamentaris una valoració per a la seua consideració, que pot consultar-se en aquest enllaç.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.