"Aquest és el curs decisiu per revertir les retallades en educació" Xelo Valls

  La FE CCOO PV considera que aquest curs 2017/18 ha de ser clau per a la reversió de les retallades en educació. Fem nostra la bona noticia de l’anunci d’oposicions per als propers cursos, però no és suficient. Volem més professorat i més educació de qualitat, perquè l’educació és futur.

  04/09/2017.
  Roda de premsa

  Roda de premsa

  Llei Integral Valenciana d’Educació

  Per a la FE CCOO PV la nova Llei Integral Valenciana d’Educació que la Conselleria vol proposar al parlament i que està en període de consultes, ha de ser una llei compensadora de desigualtats i ha de garantir els drets educatius de tota la classe treballadora. Des del nostre punt de vista ha de contemplar una educació inclusiva, ha de garantir la coordinació i participació en tota la xarxa educativa, ha d’evitar els rànquings, ha d’augmentar la inversió i la titularitat pública en totes les etapes.

  Per tal de poder ser veu de les propostes de la nostra afiliació, la FE CCOO PV hem posat en marxa una consulta pròpia sobre els punts i els temes que haurien de formar part del text de la llei que a partir de setembre encertarà el camí per a que arribe a les Corts Valencianes.

  L’elaboració del text de la Llei també ha de contemplar un full de ruta per a revetir les retallades, tant les de caràcter educatiu com les que hem patit en drets laborals el professorat valencià. Som conscients que totes estes reversions han de tindre dotació pressupostària i que està molt relacionada amb un canvi de model de finançament autonòmic. Donarem suport a les iniciatives que ho reivindiquen.

  No podem oblidar que el marc legislatiu educatiu és estatal i que la LOMCE encara és vigent. Seguirem en la lluita amb la resta de la comunitat educativa per tal de tombar esta llei imposada.

  Plurilingüísme

  L’aprovació del Decret-Llei de plurilingüisme que el Govern Valencià ha fet dibuixa un full de ruta clar per a què els centres puguen posar en marxa el curs amb normalitat i les famílies puguen tindre respectades l’elecció en la matrícula feta fa mesos. La FE CCOO PV valora positivament que les instruccions (en este cas expressades en el Decret Llei) estiguen clares i donen serenitat a l’inici d’este curs 2017-18

  La FE CCOO PV considerem que el model de plurilingüisme posat en marxa per la conselleria es pedagògicament encertat per ser un model que garanteix la competència en les dues llengües oficials (valencià i castellà) i la millora la competència en tercera o altres llengües.

  Si que volem posar de manifest que per poder implantar de forma exitosa el plurilingüisme cal destinar recursos tant en assessorament als centres com en formació al professorat, peça clau per a que es consolide.

  Ensenyament públic

  La FE CCOO PV dedicarà els seus esforços en ensenyament públic no universitari a revertir per fi les retallades patides des de 2010. Enguany volem aconseguir acords de plantilles que suposen tornar a les 18 hores en Secundària i altres cossos i recuperar els tutors i tutores perduts en Primària i els suports d’Infantil. Eixes retallades han suposat un augment de la càrrega de treball dels i les docents que té repercussió en la qualitat de l’educació. Hem de deixar d’estar penalitzats per estar malalts, no són justes les retallades de sou pel fet de estar en situació d’incapacitat temporal.

  Els ensenyaments artístics han patit processos d’adjudicacions caòtics que no han de repetir-se. Demanem a l’administració una especial sensibilitat amb aquestos ensenyaments. Pensem que tota esta situació és fruit de la indefinició en el model i la lentitud dels procediments administratius ha d’estar compensada, també pel que fa referència al pagament de complements com les coordinacions pedagògiques.

  Des de la FECCOOPV considerem que el compromís adquirit per tal de acabar de definir i posar en marxa el model per a aquests ensenyaments superiors al País Valencià ha de cristal·litzar aquest curs.

  El personal d’Escoles Oficials d’Idiomes ha vist aquestos anys com augmentava la seus càrrega de treball pel brutal augment d’alumnat i de proves de certificació, pasant de 4 a 5 grups de docència directa i amb mancança de reduccions suficients per atendre les coordinacions. És urgent negociar unes instruccions de funcionament que milloren la situació d’aquestos ensenyaments.

  Quant al Personal Educatiu Complementari segueix sense resoldre la situació d'educadors i educadores al no disposar en la distribució de la seua jornada d'uns criteris clars que possibiliten la coordinació efectiva amb la resta de professionals que atén a l'alumnat durant el curs escolar, o les pauses necessàries de descans i/o menjar. És necessari aconseguir un procediment de reclassificació per al personal educador d'especial i infantil , i el reconeixement de la labor educativa que realitzen.

  És el primer curs d’aplicació de l’Acord d’oposicions de CCOO i altres sindicats amb l’administració. Suposarà la major oferta d’ocupació pública en dècades i permetrà al País Valencià transformar 13.000 llocs precaris en ocupació estable i de qualitat, com defensa CCOO.

  Enguany treballarem per un acord de recuperació salarial. És l’hora de recuperar més d’un 11 % de poder adquisitiu perdut. I reclamem el pagament immediat dels sexennis al personal interí, pendent de la publicació d’un decret negociat en 2016.

  Ensenyament concertat

  Després de molts anys on l'única forma que teníem de relacionar-nos amb l'anterior Conselleria d'Educació havia sigut la via judicial, a principi del curs anterior la Conselleria actual restablia la via negociadora. Cal obrir un diàleg sobre tots aquells aspectes que són importants per a l'educació concertada, sobretot en el referent en matèria laboral. Les convocatòries no poden ser merament informatives.

  En aquest nou curs, volem ser part activa en decisions importants com l'ajust escolar. Exigim un respecte a la negociació col·lectiva per això cal interlocució amb l’administració sobre les modificacions en les unitats abans de la seua publicació en el DOCV

  Fruit de diàleg, cal posar en valor tant la signatura de l'Addenda d'acord de recol·locació del professorat afectat per la reducció d'unitats, així com l’abonament del deute dels triennis pendent des del govern anterior.

  Tot i així, caldrà seguir negociant l'abonament de la paga d'antiguitat i l’abonament correcte de la nomina d'agost, ja que novament enguany s'han produït descomptes en una gran part del professorat.

  En ensenyament concertat també cal revertir les retallades, aquest és l'any. Cal eliminar els descomptes de més de 100 € mensuals que venim patint des de 2010, cobrint les substitucions des del primer dia, recuperant el 100% del salari en cas de IT i abonant l'estiu a les persones amb contracte de substitució, que irregularment ara se'ls acomiada al juny.

  A més, des de la FE CCOO PV assenyalem la urgència de negociar les plantilles de EI, EE, CF i Batxillerat, així com la disminució de les ràtios d'alumnes i alumnes que hi ha establides, sobretot en educació especial i infantil.

  Seguirem reivindicant el pagament delegat per al Personal Complementari de les unitats específiques d'Educació tant dels centres ordinaris, com dels centres específics d'ensenyament concertat. El pagament dels mòduls als centres s’ha de fer amb puntualitat.

  Universitats

  Per a aquest sector el nou curs hauria de contemplar l’impuls de la negociació del conveni col·lectiu del personal laboral, que es complete el pagament al 100% de la carrera professional del PAS, establir mesures per a la millora de la situació laboral del PDI més precari, particularment el professorat associat i l’adopció de mesures per complir les sentències que prohibeixen la perversió d’aquesta figura.

  I també en aquest sector és importantíssim el finançament: cal complir els compromisos financers amb les universitats i elaborar de forma consensuada un nou pla de finançament.